Vragen? bel: 06 - 519 135 58
Uw vakantieplezier
begint hier!

Algemene huurvoorwaarden iTravel Campers


Reserveringen

De online of telefonische reservering wordt definitief zodra wij uw aanbetaling en ondertekende huurovereenkomst hebben ontvangen.
De aanbetaling is 25% van de totale huursom zoals vermeld op de factuur. De boeking is dan voor beide partijen bindend. Het resterende bedrag dient 6 weken voor aanvang huurperiode op de rekening van verhuurder te zijn voldaan. Bij boekingen korter dan 6 weken voor de aanvang van de verhuurperiode dient u het volledig huurbedrag direct te voldoen. De borgsom bedraagt €1.250,-

Annulering

Annulering door de huurder kan uitsluitend schriftelijk plaats vinden bij voorkeur, per aangetekende brief of per mail waar u van ons een bevestiging van moet ontvangen Bij annulering is de huurder verschuldigd:
 • tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode 25% van de huursom
 • tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode 60% van de huursom
 • binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode 90% van de huursom
 • vanaf aanvangsdatum van de huurperiode 100% van de huursom
Mocht u door omstandigheden verhinderd zijn tijdens de huurperiode, dan is het mogelijk de huurcamper kosteloos om te boeken naar familieleden, vrienden, etc. Neem hiervoor contact op met de verhuurder.
Eerder terugbrengen van de gehuurde camper tijdens de huurperiode zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs. De verhuurder adviseert de huurder om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten bij uw eigen verzekeraar.

Betalingen en borgsom

De betalingsvoorwaarden zijn als volgt:
 • binnen 7 dagen na het ontvangen van de huurovereenkomst dient de aanbetaling (25% van de totale huursom) betaald te zijn;
 • de resterende 75% van de totale huursom en de borgsom dienen uiterlijk 6 weken voor vertrek betaald te zijn;
 • de borgsom voor de gehuurde camper bedraagt €1250,-. Na terugkomst wordt de borgsom binnen 4 weken per bank teruggestort. Dit onder aftrek van eventuele verschuldigde extra kosten (beschadigingen, vermissingen, bekeuringen, dieseltank niet vol bij inleveren etc.) Wanneer de borgsom het totaal van bovenstaande niet dekt, zullen de extra kosten aan u worden doorberekend.
Bij niet-tijdige betaling is verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden. Ontbinding van de huurovereenkomst door de verhuurder ontslaat de huurder niet van zijn verplichting de verschuldigde bedragen te voldoen.

Bestuurder en identificatie

De bestuurder van de camper dient minimaal de leeftijd van 25 jaar te hebben bereikt en minimaal 4 jaar in het bezit zijn van een geldig Nederlands of Europees rijbewijs B.
Alleen de bij naam genoemde personen, in de huurovereenkomst, zijn gerechtigd de gehuurde camper te besturen. Huurder gaat akkoord met het feit dat de gegevens van het rijbewijs en paspoort/identiteitsbewijs gebruikt worden voor verificatie en dat een kopie daarvan aan de verzekeringsmaatschappij overlegd wordt.

Inbegrepen bij de huurprijs

Bij de huurprijs is het volgende inbegrepen en kan op het volgende aanspraak gemaakt worden:
 • onbeperkt kilometers rijden met de huurcamper;
 • er wordt voor een vervangende camper gezorgd bij pech of schade in de huurperiode. Zie dit verder toegelicht onder Verzekering en eigen risico in deze huurvoorwaarden;
 • er is een navigatiesysteem in de huurcamper aanwezig met daarin een database van campings en standplaatsen. Als dit door overmacht niet mogelijk is, wordt er gezorgd voor een navigatiesysteem en een toereikende campinggids;
 • de schoonmaak van de buitenkant van de huurcamper wordt uitgevoerd door de verhuurder.
 • huurder heeft als plicht de huurcamper als volgt in te leveren:
  • camper van binnen gereinigd zoals u hem ook in ontvangst genomen heeft.
  • een leeg en omgespoeld casettetoilet,
  • lege schoon- en vuilwatertanks,
  • schoon basisinventaris
  • volle brandstoftank.
Als naar mening van de verhuurder niet aan een van bovenstaande voorwaarden is voldaan, zal er een bedrag conform de huisregels op de borgsom worden ingehouden (schoonmaak door de verhuurder is mogelijk, de kosten hiervan bedragen €100,-);
 • huurder heeft recht op gratis stalling, van zijn eigen voertuig, op eigen terrein van verhuurder.
 • De stalling van het voertuig van de huurder is geheel voor eigen risico.
 • bij de huurcamper is een uitgebreide basisinventaris aanwezig, de complete lijst is terug te
 • vinden op de website van iTravel Campers.
 • volledige technische uitleg bij het ophalen van de huurcamper;
 • tenminste 1 volle gasfles van 10 kg vulling;
 • All Risk verzekering (eigen risico €1250,-).

Niet inbegrepen bij de huurpijs

Het volgende is niet inbegrepen bij de huurprijs:
 • kosten die direct verband houden met het dagelijks gebruik van het voertuig, verbruik brandstof, olie, koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof, ruitbreuk (eigen risico), leges, parkeergelden, boetes en gerechtskosten;
 • alle (voor ons bedrijf) ontstane kosten door criminele activiteiten of verkeersovertredingen van de huurder of één van de inzittenden.

Huurperiode

De begin- en einddatum van de huurperiode is vastgelegd in de huurovereenkomst.
Verlenging van de huurperiode is mogelijk na schriftelijke toestemming van de verhuurder. Heeft de verhuurder geen toestemming verleend, dan is voor elk uur dat de camper later wordt ingeleverd, € 150,00 verschuldigd per aangevangen uur. Dit geldt niet indien de huurder aantoont dat overschrijding van de huurperiode het gevolg is van een technisch mankement aan de camper en dat de huurder dit tijdens het voorval direct heeft gemeld bij de verhuurder.

Ophalen en terugbrengen

De huurcamper kan vrijdagmiddag tussen 15:00 en 18:00 uur (op afspraak) worden opgehaald.
De huurcamper kan worden teruggebracht tot vrijdagmorgen uiterlijk 10:00 uur (terugbrengen kan ook op donderdagavond in overleg). Als de camper eerder opgehaald kan worden, wordt de huurder hiervan op de hoogte gesteld. Voor vertrek met de huurcamper wordt samen met de huurder door middel van een checklist de huurcamper nagekeken op beschadigingen, gebreken en/of niet-werkende onderdelen.
Deze worden genoteerd op de checklist en door huurder en verhuurder ondertekend. Bij het terugbrengen wordt deze checklist ook samen met huurder doorlopen en nieuwe beschadigingen, gebreken en/of niet-werkende onderdelen worden door de verhuurder in rekening gebracht. (In overleg kan de huurcamper opgehaald en teruggebracht worden op een andere dag of tijdstip dan bovengenoemd.) Dit alleen na schriftelijke bevestiging van de verhuurder of per mail.
Huurder blijft ook bij later ophalen en/of eerder terugbrengen het gehele weektarief verschuldigd.

Wanprestatie verhuurder

Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet of niet-tijdig leveren van de camper door een omstandigheid, voorval, die de verhuurder niet valt toe te rekenen. Is een en ander echter te wijten aan een nalatigheid van de verhuurder, dan heeft de huurder recht op vergoeding van kosten en schade, evenwel tot een maximum van € 250,-. Indien de huurperiode door niet-tijdige levering wordt bekort met meer dan 24 uur per gehuurde week, dan heeft de huurder het recht de huurovereenkomst voor de gehele periode te ontbinden. Verhuurder zal in alle gevallen van niet-tijdig leveren, de aan de huurder toekomende bedragen terugbetalen. Indien de verhuurder niet de overeengekomen camper kan leveren, maar een redelijk alternatief biedt, dient de huurder dit te accepteren.

Pechhulp en reparatie bij defect of schade

Ondanks de goede zorg en het preventief onderhoud, kan zich tijdens de reis een mechanisch defect aan de camper voordoen. Reparaties mogen in dergelijke gevallen slechts worden uitgevoerd door een dealer van het desbetreffende merk Fiat. (Hymer, Mobilvetta Kea, Elnagh Duke)
Bij reparaties evenals ook bij schade boven de € 150,-, is de huurder verplicht zich met de verhuurder in verbinding te stellen en zich te houden aan het door de verhuurder gegeven advies. Reparaties aan zowel ex- als interieur van de camper dient door een vakkundig persoon te geschieden. De door de huurder gemaakte reparatiekosten worden na overleg van de gespecificeerde reparatienota’s (op naam van de verhuurder) en na inlevering van de vervangen onderdelen vergoed. Huurder kan geen aanspraak maken op restitutie in verband met wachttijden en/of omrijden.

Verzekering en eigen risico

De huurcampers zijn All Risk verzekerd bij Aveco verzekeringen B.V.
De verzekeringspremie is geheel bij de huurprijs inbegrepen en een internationaal verzekeringsbewijs is met de autopapieren in de huurcamper aanwezig. Het eigen risico bedraagt €1.250,- per gebeurtenis. Door verzekering niet-gedekte schade, zoals die ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten rijden door niet-bevoegde personen enzovoort, is geheel voor rekening van de huurder. Ook beschadiging aan het interieur en/of de inventaris worden niet door de verzekering gedekt, zodat herstel of vervangingskosten geheel voor de rekening van de huurder zijn.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor directe/indirecte schade, welke het gevolg is van handelen van de huurder.
De huurcampers vallen onder de Pechhulp service van Aveco. Bij schade of pech dient u te allen tijde direct of tenminste binnen 24 uur contact op te nemen met de verhuurder 06-51913558 of, indien niet bereikbaar, de Aveco Alarmcentrale 020 - 5929197.
Indien reparatie niet mogelijk is, of langer duurt dan 4 werkdagen, bestaat recht op een vervangende camper. Het recht op deze vervangende camper eindigt uiterlijk op het moment dat het voertuig met pech of schade gerepareerd is of aan het einde van de oorspronkelijke huurperiode. Bij de huurcamper is een Europees schadeformulier aanwezig welke in geval van schade volledig ingevuld en ondertekend overlegd moet kunnen worden aan de verhuurder.

Gebruik van de camper

Huurder dient de huurcamper op zorgvuldige wijze te gebruiken.
In onze voertuigen is het niet toegestaan te roken of huisdieren mee te nemen, dit i.v.m. eventuele allergie bij andere huurders. Bij het meenemen van huisdieren(zonder toestemming van verhuurder) en roken in de camper rekent verhuurder €250,- respectievelijke € 150,00 schoonmaakkosten.
De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf of iedere andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst, te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke- en geestelijke gesteldheid bezit die tot het besturen van de huurcamper vereist is. Onderverhuur van de huurcamper is niet toegestaan.
Het totale gewicht mag na belading niet meer dan de op het kentekenbewijs vermelde totaal toegestane maximale massa (3500 kg) bedragen), dit mede in verband met rijbewijs B (tot 3500 kg).  Bijladen boven het toegestane gewicht is geheel voor risico en rekening van de huurder.

Bestemmingen

Alle landen welke vermeld zijn op de groene kaart mogen worden bezocht met uitzondering van die landen waarvoor een negatief reisadvies geldt.
In geval van twijfel dient de huurder vooraf de reisbestemming te overleggen met de verhuurder. Voor informatie met betrekking tot reisadviezen: www.minbuza.nl.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien ter zake een geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan die instantie worden voorgelegd.Deze Algemene huurvoorwaarden van iTravel Campers zijn gedeponeerd bij KvK Tiel en gepubliceerd op de website van iTravel Campers.
 

Contact

iTravel Campers
Middenweg 18
4033 CB Lienden
+31 (0)6 51 91 35 58
info@itravelcampers.nl
NKC